Yeni Yatırımlar ve Vergisel Teşvikler

Geçtiğimiz aylarda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la yeni yapılacak yatırımları teşvik etmek amacıyla sağlanacak devlet destekleri için bakanlar kuruluna geniş yetkiler veren düzenleme ile vergi kanunlarında uygulama açısından önem arz eden pek çok kanunda değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Karar Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğlerde; Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma – geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemişti. Bu konular dikkate alınarak yeni yatırımlar için vergisel teşviklerde düzenlemeler yapılmıştır.

6745 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Proje Bazında Yatırımların Desteklenmesi

6745 Sayılı Kanununla “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi” amacıyla Bakanlar kurulu verilen yetki ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre kurumlar vergisi oranını % 100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını % 200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 80 inci maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,

Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,

Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,

Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına, karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatmaya yetkilidir.
Yukarıda yer alan düzenlenmeler ilişkin 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapılmıştır. Kararda yer alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Vergisel Düzenlemeler

Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası; Uygulama ile 1 Ocak 2017’den itibaren faaliyete başlayacak olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi süresince elde edilen kazançları Kurumlar/Gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda 193 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması imkanı getirilmiştir. Ayrıca yapılan bir diğer düzenlemeyle, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Yatırımlarda inşaatta Katma Değer Vergisi İadesi

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle “Büyük ve stratejik yatırımlarda iade” yerine “Büyük yatırımlarda iade” ifadesiyle daha önce sadece “stratejik yatırım” ve 500 milyon Türk Lirası tutarındaki asgari yatırım için getirilen inşaat işleri nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi iadesi uygulamasının 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen katma değer vergisinin izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunması imkanı getirilmiştir.

6728 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Damga Vergisi İstisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak

Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

Münhasıran yatırım döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik· müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,
Damga Vergisi istisnası uygulanacaktır.

Harç İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında;

Belgede yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar,

Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

Sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar,

Söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile ilgili işlemler
harç istisna olacaktır.

Bina inşaat Harcı istisnası

Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar için bina inşaat harcı ve inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna uygulaması getirilmiştir.

Emlak Vergisi İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa edilen binalar ve araziler için geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulaması; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici olarak emlak vergisinden muaf olacak aynı şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf olacak.

İşlenen veya iştirak edilen suçlar nedeniyle vergi teşviklerin iptal edilmesi uygulamasına son veriliyor

Vergi Usul Kanunu’nun Teminat uygulaması başlıklı 153/A maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılarak, mükelleflerin vergi teşvik ve desteklerinden geriye dönük olarak yararlandırılmamasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Sonuç:

6728 sayılı Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi hakkındaki kanunların gerekçesinde de yer aldığı şekliyle yapılan düzenlemelerle; Ülkemizin dünya ile rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu, katma değeri yüksek üretim yapısına geçişin hızlandırılmasını temin etmek üzere, ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlara, sağlanacak teşvik, indirim ve desteklere yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi konusunda getirilen düzenlemeler yatırımcılar için vergisel açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler kapsamında proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yapılan yasal düzenlemelere ilişkin uygulama tebliğleri yayınlanmıştır. Yatırımcıların yeni yapılan düzenlemeler çerçevesinde yatırım yeri, yatırım süresi ve sağlanacak desteklerin uygulama süresini de dikkate alarak yatırımlarına karar vermelerinde yarar bulunmaktadır.

Mustafa Bahadır Altaş
Yeminli Mali Müşavir

HÜRSES

Bir cevap yazın