Tüm tacirler dikkat,1 0cak 2014 tarihine hazır mısınız?

Tüm tacirler dikkat, 1 0cak 2014 tarihine hazır mısınız?

Değerli okurlarımız, 1 Ocak 2014 tarihine yaklaşık 1,5 aylık süre kaldı ve TTK ile getirilen zorunluluklardan biri olan ve 1 Ocak 2014 tarihine kadar yerine getirilmesi gereken önemli bir düzenleme bulunmaktadır. Ancak, tacirler (anonim şirketler, limited şirketler, ticari işletme işleten vakıflar, dernekler, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişiler gibi) bu düzenlemenin henüz farkında değillerdir.

TTK’nın 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasının 2, 3 ve 4’üncü cümlelerine göre;

“…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir…”

TTK’nın 1534’üncü maddesinin 5’inci fıkrasına göre, 39’uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

39’uncu madde hükmüne göre iki ayrı düzenleme getirilmektedir. Bunlardan birincisi belgelere (faturalar, irsaliyeler gibi) yönelik getirilen düzenlemedir.

Yani 01.01.2014 tarihinden itibaren faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler arasına;

– Tacirin sicil numarası ile,

– İnternet sitesi oluşturması zorunlu olan firmaların internet sitesi adresleri de girmiştir.

Böylece, 1 Ocak 2014’ten itibaren belgelerin üzerine “ticaret sicil numaraları”nın yazılması zorunlu hale gelmiştir. Örneğin faturalarının üzerinde “ticaret sicil numaraları” bulunmayan tüm tacirler ya mevcut faturalarına bu bilgileri ilave edecekler ya da yeni fatura bastıracaklardır ve yeni faturalarında “ticaret sicil numaraları”na yer vermek zorundadırlar.

TTK’nın 1524’üncü maddesine göre, 397’nci madde uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açmaları zorunludur. İşte bu şirketler ayrıca faturalarında internet “tescil edilen internet sitesi adresini” de göstermek zorundadırlar.

Vurgulamak gerekir ki, faturalarda yer alması gereken bilgiler sadece kanunda belirtilenlerle sınırlı değildir. Bunlar kanunenasgari yer alacak bilgilerdir. Tacirler bunlara ekleme yapabileceklerdir.

Faturanın şekli VUK 230’uncu maddede düzenlenmiştir. 230’uncu madde düzenlemesine göre, faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,

2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

3- Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesive hesap numarası,

4- Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,

5- Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası

Görüleceği üzere VUK’da faturada yer alması gereken bilgiler arasında “ticaret sicil numarası” ile “tescil edilen internet sitesi adreslerine” yer verilmemiştir.

Sonuç olarak, 1 Ocak 2014’ten itibaren gerçek ve tüzel kişi bütün tacirler faturalarında “ticaret sicil numaraları”na yer vermek zorundadırlar. İnternet sitesi açmak zorunda olan firmalar ise, hem “ticaret sicil numaralarına” hem de “tescil edilen internet sitesi adreslerine” faturalarında yer vermek zorundadırlar.

Üzerlerinde ticaret sicil numaraları ve internet sitesi adresleri yazmayan mevcut belgeler ne yapılacaktır?

Kanaatimce bu belgeler kullanılmaya devam edilebilecektir, ancak bu belgelerin üzerlerine ticaret sicil numaraları ile internet sitesi adresleri ilave edilebilecektir. Bunu yapmak istemeyen tacirler ise eski belgelerini usulüne uygun olarak iptal ettirerek yeni belgeler bastırabileceklerdir.

EKREM ÖNCÜ
dkrdenetim.com

Bir cevap yazın