TİCARET KANUNU VE DEFTER TUTMA DEĞİŞİYOR

Ticaret Kanunu değişiyor

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bu güne kadar 7 kez, 6273, 6335, 6353, 6455, 6462, 6495 ve 6552 sayılı kanunlarla çeşitli değişiklikler geçirmiştir. Bu değişiklikler ile toplam –geçici maddeler ile- 1545 maddelik kanunun –ibare değişikliği yapılanlar hariç- 116 maddesi, bir başka deyişle %7.5 oranındaki düzenlemesi değişikliğe uğramıştır.

6102 sayılı Kanun şimdi yeniden değişiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu konuda “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağını hazırlamış ve kamuoyunun görüşüne açmıştır.

Ben de bu yazımda taslak ile değiştirilmesi düşünülen konuları aktarmaya çalışacağım.

Taslakta yapılması düşünülen ilk değişiklik pay defteri ve genel kurul karar defteri ile ilgilidir. Uygulamada, pay defterlerinin kaybolması, bu deftere ulaşılamaması, bazen mükerrer defter tutulması, defterlerde çeşitli oynamalar yapılabilmesi gibi sebeplerle açılmış davalarda pay sahipliği sıfatının ispatı konusunda çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.

Pay defteri, pay sahipliği sıfatının ispatı dışında bağlı ortaklıkların saptanması, şirketler topluluğunda hâkim ortağın belirlenmesi gibi pek çok noktada daha önem taşımaktadır.

Genel Kurul defteri de toplantı tartışmalarının, azlık oylarının ve alınan kararların saptanması ve ispatı açısından önemli bir defterdir.

Taslak ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortamda tutturma zorunluluğu getirme yetkisi verilmektedir. Taslak maddesi, gerekçesi ile birlikte değerlendirildiğinde olumludur.

Bilindiği gibi anonim şirketler ve limited şirketlere, hesap döneminin kapanmasından itibaren üç ay içerisinde genel kurul toplantısı yapma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak uygulamada gözlemim, Sermaye Piyasası Kanunu’na tâbi şirketler hariç, anonim şirketlerin bu sürelere pek riayet etmediği, toplantıları genellikle kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği nisan ayından sonra yaptıkları yönündedir.

Limited şirketler ise bu yükümlülüğe pek uymamaktadırlar. Bu ihlalin sebebi ise, genel kurulun süresinde yapılmamış olmasının kanunda yaptırımının belirlenmemiş olmasıdır.

Taslak bu konuda önce anonim ve limited şirketler için genel kurul toplantısını yapma süresini, hesap dönemi kapandıktan sonraki beşinci ayın sonuna, bir başka deyişle mayıs sonuna kadar uzatmaktadır.

Bu değişiklik ile uyumlu olarak bağımsız denetçiyi seçme süresi de beşinci ayın sonuna kadar uzatılmaktadır. Taslaktaki önemli düzenleme ise bu konuda bir yaptırım ihdas etmesidir. Taslak yasalaştığı takdirde mayıs ayı sonuna kadar genel kurul toplantısı yapılmaması halinde anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerin müdürlerinin her biri için (5 bin 209 TL) idari para cezası uygulanacaktır. Bu iki değişiklik de son derece yerinde ve olumludur.

Yine bilindiği üzere taşınmazların, anonim şirketlere kuruluşta veya sermaye artırımı yolu ile ayni sermaye olarak konulması mümkündür. Ancak mevcut Kanunun 342. maddesi, taşınmazların ayni sermaye olarak konulmasını, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olunmaması, haciz veya tedbirin olmaması koşulunu içermektedir. Taslak ile bu koşul hafifletilmektedir.

Taslak ile şirket ortağı veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte daha önce şirket tarafından kullanılan kredi nedeniyle teminat olarak gösterilen ve üzerinde ipotek tesis edilen taşınmazların ipotek alacaklısının yazılı muvafakati ile şirkete sermaye olarak konulabilmesi olanağı öngörülmektedir.

Yine aynı şekilde özel kanunlar uyarınca üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmazların da ayni sermaye olarak konulmasının yolu açılmaktadır. Üzerinde irtifak hakkı bulunan taşınmazın ayni sermaye konulmak istenilmesi halinde, söz konusu irtifak hakkının taşınmazın değerine etkisinin, aynî sermayeye değer biçme için atanacak bilirkişi raporunda ayrıca gösterilmesi gerekecektir.

Taslak ile yapılması öngörülen diğer değişiklikler ise köşemizin sınırları dolayısıyla gelecek yazımızda olacak.

Turk Ticaret KanunTasarisi Taslagına ulaşmak için tıklayınız

Dr. Bumin DOĞRUSÖZ

DÜNYA

Bir cevap yazın