Tek ortaklı limited şirketlerde müdüre ödenen ücretin vergisel durumu

Tek ortaklı limited şirketlerde müdüre ödenen ücretin vergisel durumu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte ticaret hukukunda birçok yenilikte hayatımıza girdi. En önemli yeniliklerden birisi de limitet şirketlerin artık tek kişi tarafından kurulabilecek olmasıdır.

Tek ortaklı limitet şirketlerde aynı zamanda ortak olan müdüre ücret ödenebilir

Limitet şirketlerde, şirket müdürü sıfatına haiz kişiler bizzat şahsi mesaisini koyarak şirketin faaliyetlerine devam etmesini sağlamaktadır. Ancak, şahsi mesaini, bilgi ve uzmanlığını kullanan müdürler çoğu zaman ücret almamaktadır. Oysa ki, müdürlerin kişisel emek ve çabaları karşılığında ücret almalarına mani bir yasal düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla, ana sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa tek ortaklı limitet şirketlerde, tek ortak ve aynı zamanda şirket müdürü olan şahsa hizmeti karşılığında ücret ödemesi yapılabilir.

Müdüre ödenen ücretler kurum kazancından indirilebilir

Limitet şirket müdürlerine ödenen ücretin, hizmet karşılığı elde edilen ücretler olması nedeniyle, bu ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin safî kurum kazancının tespitinde, GVK’nın ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. GVK’nın 40. maddesine göre, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kurum kazancından indirilebilir. Bu nedenle, tek ortaklı limitet şirket müdürlerine ödenen ücretler kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Ücretin emsallerine uygun şekilde belirlenmesi gerekir

Tek ortaklı limitet şirket müdürüne ödenen ücretlerin KVK’nın 11. maddesi açısından ayrıca irdelenmesi gerekir. Bu düzenlemeye göre, kurum kazancının tespitinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar indirim konusu yapılamayacaktır. Bu durumda, emsallerine uygunluk ilkesine göre tek ortaklı limitet şirkette, müdür olan tek ortağa fazladan yapılan ödemeler kurum kazancında indirilemeyecektir. Nitekim, tek ortaklı limitet şirkette, şirket müdürünün kendisine maaş bağlayıp bağlayamayacağı konusuyla ilgili 31.07.2013 tarih ve 62030549-120[61-2012/1222]-1146 sayılı özelgede de emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde, emsaline göre fazla ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Tek ortaklı limitet şirketlerde aynı zamanda ortak olan müdüre ödenen ücretlerin kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi için bu ücretlerin emsallerine göre uygun olarak belirlenmesi şarttır. Aksi takdirde, haksız indirim yapan tek ortaklı limitet şirketler cezalı tarhiyat ile karşı karşıya kalabilir.

Tayfun ERCAN  / Özge ERKIŞ DEMİREL

DÜNYA

Bir cevap yazın