Tapu Harcı Matrahına KDV Dâhil Edilecek mi?

Yaz döneminin gelmesiyle beraber inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik artmaktadır. Buna müteakipte, mükellefler vergilendirmeye ilişkin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de satışa konu olan gayrimenkul dolayısıyla ödenecek olan tapu harcı matrahına, hesaplanan KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğidir. Gelelim sorunun cevabına…

492 sayılı Harçlar Kanununun 63’üncü maddesinde, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanacağı; tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harcın ikmalen veya re’sen tarh edileceği hükme bağlanmıştır. Peki kanun lafzında ifade edilen devir ve iktisap bedelinden anlaşılması gereken nedir? Tahsil edilen toplam KDV dahil tutar mıdır?

Bugüne kadar verilmiş olan yargı kararlarında KDV’nin üstlenilen işin ya da verilen hizmetin bir bedeli olmadığı hususu vurgulanmıştır. Hatta 30 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile ihale kararları ile ilgili damga vergisinin ve noter harçlarının matrahına KDV’nin dahil edilmemesi  prensibi, yargı organlarınca benimsenen bu görüşün birer uzantısıdır. Bu nedenle hesaplanan KDV tutarı kanun lafzında belirtilen “devir ve iktisap bedeli” kapsamına girmemektedir. Keza 07/10/1997 tarihli ve 1997/5 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesinde tapu harcı matrahının tespitinde katma değer vergisinin dikkate alınmaması gerektiği mali idare tarafından da açık olarak ifade edilmiştir.

Keşke yazıyı daha önce okusaydım. Geçen hafta sattığım arsa için hesapladığım KDV’yi tapu harcı matrahına dâhil etmiştim. Fazladan vergi ödemiş oldum.” diyerek üzüldüyseniz eğer, hala geç değil. KDV’li bedel üzerinden harç ödenmesi, Vergi Usul Kanununun  117/1. maddesi kapsamında vergi hatası (Hesap hatası) olup, 5 yıl içerisinde her zaman düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

MUSTAFA SEFA KARA / VERGİALGİ

Bir cevap yazın