Gelir İdaresi 6736 Sayılı Kanunla İlgili Basın Bülteni Yayınladı

GELİR İDARESİNDEN 6736 SAYILI KANUNLA İLGİLİ BASIN BÜLTENİ

Bilindiği gibi, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.

Söz konusu Kanuna ilişkin başvuruların alınması sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 21:00’e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

gib.gov.tr

Bir cevap yazın