Bozulmuş Bilançoları Düzeltme Fırsatı

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi/Öğretim Görevlisi
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

 

Vergi affı olarak nitelendirilen yeni düzenleme ile bilançolarda yer alan fiktif kasa fazlasına, ortaklar cari hesaplarına ve stoklara düşük bir vergi ile işletme kaydı düzeltme imkânı getirildi…

KAMUOYUNDA vergi affı olarak bilinen, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun” ile bilanço esasına göre defter tutanların bilançolarında yer alan kasa fazlasının, ortaklar cari hesabının, stokların, makine, teçhizat ve demirbaşların düşük bir vergi ödeyerek işletme kayıtlarını düzeltme imkanı getirildi. Buna göre;

■ İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

■ Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede mevcut olmayan emtiaların,

■ Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların, beyan edilerek, işletme kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesi imkânı sağlandı.

KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 6736 sayılı Kanun’un yayımlandığı (Ağustos) ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine bildirecek. Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecek.

Rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek olan ve

■ Teslimleri genel orana (yüzde 18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden yüzde 10 oranı,

■ Teslimleri indirimli orana (yüzde 1, yüzde 8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (yüzde 0.5 veya yüzde 4) esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak ve sorumlu sıfatıyla beyan edilecek. Beyanname, en geç 31/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecek.

MEVCUT OLMAYAN EMTİA

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanun’un yayımlandığı (Ağustos) ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı getirildi. Buna göre,

■ Faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecek.

■ Satış hasılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacak.

MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi (Ağustos) izleyen üçüncü ayın sonu olan 30/11/2016 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı getirildi.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyecekler.

Görüldüğü gibi, şirketlerin çok önemli sorunlarından biri olan ve çeşitli nedenler ile bilançolarını bozan ve fiktif hesaplar olarak adlandırılan kasa fazlası, ortaklardan alacaklar, stok eksiği/fazlası gibi hesapları, düşük vergi oranlarıyla düzeltme imkânı getirilmiş olup, ilgili mükelleflerin yasal süreyi dikkatte alarak yaralanmalarında fayda görmekteyiz.

Para Dergisi’nden İktibas Edilmiştir.

Bir cevap yazın