Anonim şirket yönetim kurulu üye seçimi ve değişiklikleri

Anonim şirket yönetim kurulu üye seçimi ve değişiklikleri…

Anonim şirket yönetim kurulu üye seçimi ve değişiklikleri ile Ltd. Şti. ortak değişikliklerine ilişkin SGK bildirimi verilmesinde af

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanun 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren bütün hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunla; daha önce farklı kanunlara tabi olan sosyal güvenlik kurumları aynı kanun kapsamında düzenlenmiştir.
Kanunun 4′üncü maddesinin birinci fıkrasının;
– (a) bendinde, daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan sigortalılar,
– (b) bendinde, daha önce Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar,
– (c) bendinde ise, daha önce Emekli Sandığı’na tabi olan memurlar,
sigorta kapsamına alınmıştır.
Kanunun 4/b maddesi kapsamında olanlar ve bunların SGK’ya bildirilmesi
Kanunun 4′üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
c) Kollektif şirketlerin ortakları,
ç) Limited şirketlerin ortakları,
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
f) Donatma iştirakleri ortakları,
g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları (Anonim şirketlerde,
yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar sigortalı sayılmamaktadır.),
ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar,
sigortalı sayılmaktadırlar.
Kanunun 4′üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan şirket ortaklarından;
1) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim
kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih “şirket yetkililerince”,
2) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret siciline tescil edildiği tarihte başlar ve bu  tarih “ticaret sicil memurluklarınca”,
3) Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarih ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla “şirket yetkililerince”,
15 gün içinde juruma bildirilmek zorundadır.
Keza, kanunun 4′üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan şirket ortaklarından;
1) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih “şirket yetkililerince” ve “sigortalılarca”,
2) Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, “sigortalılar” ve “şirket yetkililerince”,
10 gün içinde kuruma bildirilir.
Bildirimlerin süresinde yapılmaması halinde uygulanacak ceza
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda da açıklandığı üzere; Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve limitet şirkete dışarıdan ortak olanlar için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde, verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.
Zamanında verilmemiş bildirimler için aftan yararlanma:
Öte yandan, bilindiği üzere; 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile İş Kanunu’nun bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanmıştır. Söz konusu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 61′inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a geçici 57′inci madde eklenmiştir. Anılan maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları ise, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.
Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;
1- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
2- Limited şirket ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
Sigortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğünü, 5510 sayılı Kanun’un geçici 57′nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine getirmeleri halinde bildirim yükümlülükleri kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.
Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli olması veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de ortak/ yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bu nedenle bu durumda olan tüm şirketlerin, kağıt formatındaki bildirge verme yükümlülüğünü 11/12/2014 tarihine kadar yerine getirmeleri, ilerleyen dönemlerde idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları açısından önem arz etmektedir.

Öte yandan, 30.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar, vergi ile ilgili kesinleşmiş kamu borçları, gümrükle ilgili borçlar, elektrik borçları ve odalara olan borçlarla ilgili 1 Aralık 2014 tarihinde biten başvuru süreleri 1 ay uzatılmıştır. Keza anılan kararla, Trafik Kanunu kapsamında araçların muayeneleri ile ilgili olan ve 31.12.2014 tarihinde dolacak olan süre de 30. 06. 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak anılan kararla, yukarıda açıklanan işe giriş çıkış bildirgeleri ile ilgili süre uzatılmamış olup, anılan bildirgelerin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesinde fayda vardır.

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

DÜNYA

Bir cevap yazın