6736 Sayılı Yasada Süre Yönünden 30 Güne Dikkat!

6736 sayılı yasa md. 4 hükmü süre yönünden 30 güne dikkat!

Bilindiği gibi, 6736 sayılı yasanın 4. maddesi hükmü süre açısından oldukça önemli bir hükümdür. Bu madde hükmü uygulamada birçok karışıklığa veya süre aşımı nedeniyle hak kayıplarına neden olan bir maddedir.
Gerçekten de 6736 sayılı yasanın 4.maddesi hükmü vergi mükelleflerine birçok ayrıcalıklı imkanlar sağlamaktadır. Madde hükmüne göre kendisine cezalı tarhiyat yapılan mükellefler tebliğ edilen ihbarname üzerine 30 gün içerisinde yasal haklarını kullanmak zorundadırlar.

Söz konusu 4.madde hükmüne göre düzenlenmiş olan ek 4A dilekçe formatı dikkatlice incelendiği takdirde bu dilekçeye göre hesaplanacak alacaklar ikişer aylık dönemler halinde ve 1 yıl içerisinde 6 eşit taksitte ödenebilmektedir.

Buna göre, 4A/1-8 md hükmüne uygun olan dilekçe kodu 247 olarak belirlenmiş olan dilekçe formatı ile vergi dairesine 30 gün içerisinde başvuramayan mükellefler önemli kayıplara maruz kalacaklardır.

Yasa hükmü md.4 gereğince kesinleşmemiş olan borçlar yönünden kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler 30 gün içerisinde ilgili 4A dilekçesini vermeleri halinde aşağıdaki olanaklardan yararlanabileceklerdir.

Buna göre;
1) Tarh edilen verginin %50’si ödenmeyecektir. Kalan %50 taksitler halinde ödenecektir.
2) Vergi ziyaı cezası tümüyle silinecektir.
3) Eğer ceza usulsüzlük veya özel usulsüzlük gibi vergi aslına bağlı değilse bu durumda cezanın sadece %25’i ödenir. Bakiye %75 silinir.
4) Kanunun yayım tarihine kadar (19.08.2016) hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi,
5) Gecikme faizlerinin tümü silinecektir.
6) Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte gerçekleştirilecektir.
7) Peşin ödemelerde taksitlendirilen borca herhangi bir kat sayı veya faiz uygulanmayacağından dolayı taksitli ödeme şekli tercih edilmemesi önerilir.
8) Ödeme başvurusunda bulunan alacağa ilişkin dava açılmaması zorunludur.
9) Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve vergi incelemesi devam eden mükellefler de bu kanunun (6736 sayılı md.5) matrah artırımına ilişkin hükümlerinden faydalanması en rasyonel bir tercih olacaktır.
10) Bu yasa kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin daha önce yürütülen hacizler (e-haciz, araç bağlama veya yakalamalı hacizler dahil) yapılan ödemeler oranında kısım kısım ilgili idare tarafından çözülecektir.
11) Peşin ödemelerde yapılandırılan borca herhangi bir katsayı uygulanmaz. Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
12) Yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitle Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla veya tahsile yetkili bankalar ile vergi dairelerine ödenebilecektir.

Dr. Mustafa Alpaslan 

İŞTE KOBİ

Bir cevap yazın